Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talijke bijhuizen

Definitieve arbeidsongeschiktheid


 

Het Sociaal Fonds betaalt een aanpassingstoelage uit aan bedienden die definitief arbeidsongeschikt zijn.

Voorwaarden

 • Het is onmogelijk voor de bediende om zijn functie verder uit te oefenen wegens overmacht ingevolge definitieve arbeidsongeschiktheid.
 • De definitieve arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door de bedrijfsarts/de interbedrijfsgeneeskundige dienst
 • De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van medische overmacht
 • De bediende ontvangt een werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Bedrag

 • Voor voltijdse bedienden:
  • Tot 30/09/2019: 123,95 € per maand
  • Vanaf 01/07/2019: 186,00 € per maand
  • Vanaf 2020 wordt het bedrag jaarlijks geïndexeerd in januari
 • Voor deeltijdse bedienden:
  de toelage wordt berekend van hun wekelijkse arbeidsduur 
 • op dit bedrag wordt 22,20 % bedrijfsvoorheffing ingehouden
 • Bedragen  berekend op basis van de periode en van de arbeidsregeling
 • De tussenkomst is tijdens 24 maanden toegekend

Voorbeeld:
Voor een voltijdse bediende met verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht op 08/06/2019 – dossier gevalideerd in augustus 2019:

 • Voor 06/2019, premie = 96,43 € netto
 • Vanaf 07/2019, maandelijkse premie = 144,71 € netto
 • Rond 20/08/2019, eerste betaling met terugkerende kracht (voor 06+07+08/ 2019)= 385,85 € netto
 • Vanaf 01/01/2020, wordt de maandelijkse premie 146,78 € netto
 • Vanaf 01/01/2021, wordt de maandelijkse premie 148,25 € netto
 • In 05/2021, laatste betaling


Modaliteiten

Tips om het beheer van uw dossier te vergemakkelijken/versnellen:

 • stuur één enkele mail/brief met uw volledige dossier
 • stuur liever één email, met een pdf als bijlage (afbeeldingen: als bijlage en leesbaarheid controleren)
 • vermeld in de onderwerpregel (of ander contact): AO202, uw naam, voornaam en rijksregisternummer
 • herhaal uw emails/telefoontjes niet om de stand van zaken te kennen: wij nemen zelf contact op zo spoedig mogelijk
 • Een aanvraagdossier moet ingediend worden bij het Sociaal fonds:
  1. Aanvraagformulier AO202 ingevuld en ondertekend door:
   1. De werkgever
   2. De bediende
   3. De instelling die de werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkeringen uitbetaalt
    Als de organisatie ervoor kiest om een attest te verstrekken in plaats van deel C in te vullen, dan moet dit attest het recht op uitkeringen vermelden voor de periode volgend op (en mogelijk beginnend voor) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 1. Formulier voor de re-integratiebeoordeling
  attest van de arbeidsgeneesheer (van de onderneming of van haar interbedrijfsgeneeskundige dienst) dat de definitieve arbeidsongeschiktheid vaststelt.
 2. Verbrekingsbrief of C4
  het document dat de verbreking van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht vaststelt;
 • De aanvraag wordt binnen een maand na ontvangst verwerkt
  • als de aanvraag onvolledig is, wordt onmiddellijk een e-mail gestuurd
  • als de aanvraag volledig is, wordt er aan het begin van de maand na ontvangst een e-mail gestuurd.
 • Betalingen worden rond de 20ste van elk maand uitgevoerd. 
 • In het begin van elk jaar stuurt het Sociaal fonds een fiscale fiche aan de begunstigde zodat hij/zij zijn/haar belastingaangifte kan invullen
  het is dus belangrijk het Fonds op de hoogte te brengen van eventuele verhuizen (per e-mail of per post)
 • Een nieuw rekeningnummer? Stuur u ons een e-mail met volgende onderwerp:
  AO202 – uw naam, voornaam en rijksregisternummer - Rekening

Contact:
Laurence Pira
Administrative Coordinator
e-mail: laurence.pira@comeos.be
tel: 02 788 05 94